Privacy

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Applicatie verzamelt, zelf of via derden, zijn er: Cookies, gebruikersnaam, e-mailadres, verschillende soorten Gegevens, Gebruiksgegevens, website, voornaam en achternaam. Volledige details over elk type Persoonsgegevens dat wordt verzameld, zijn te vinden in de desbetreffende onderdelen van dit privacybeleid of in specifieke toelichtende teksten die voorafgaand aan het verzamelen van de Gegevens worden weergegeven. Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en kan het niet verstrekken van deze Gegevens het onmogelijk maken voor deze Applicatie om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek vermeldt dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij deze Gegevens niet te verstrekken zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst. Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar. Elk gebruik van Cookies – of van andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, dient het doel van het verlenen van de door de Gebruiker gewenste Dienst, naast alle andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

 

WIJZE EN PLAATS VAN VERWERKING VAN DE GEGEVENS WIJZE VAN VERWERKING

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen. De verwerking van de Gegevens wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en methoden die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde typen verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de exploitatie van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangewezen als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

 

WETTELIJKE BASIS VAN VERWERKING

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken indien een van de volgende van toepassing is: Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Onder sommige wetgevingen is het de Eigenaar toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen deze verwerking (“opt-out”), zonder dat hij zich hoeft te baseren op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; de verstrekking van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan de verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar onderworpen is de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van een derde. In elk geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste dat noodzakelijk is om een contract af te sluiten.

 

PLAATS

De Gegevens worden verwerkt in de exploitatiekantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het eigen land worden overgebracht. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers de sectie raadplegen met details over de verwerking van Persoonsgegevens. Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrondslag van Gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie onder internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te controleren of navraag doen bij de Eigenaar door gebruik te maken van de informatie in de contactsectie.

 

BEWAARTERMIJN

De Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom: Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd. Persoonsgegevens die worden verzameld voor de doeleinden van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar. De Eigenaar kan toestemming krijgen om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht worden om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit. Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

 

DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De Gegevens betreffende de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen, alsmede voor de volgende doeleinden: Verkeersoptimalisatie en -distributie, Hosting en backend-infrastructuur, Registratie en authenticatie, Analytics, Inhoud van externe platforms weergeven, Gebruikersdatabase beheren, Contacten beheren en berichten verzenden, Contact opnemen met de Gebruiker, Ondersteuning en contactverzoeken beheren, Inhoud becommentariëren, SPAM-bescherming en Remarketing en behavioral targeting. Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke doeleinden van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

 

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 

ANALYTICS

De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat om webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden.

 

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om deze te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid – Opt-out.

 

FACEBOOK ADS-CONVERSIETRACKING (FACEBOOK, INC.)

Facebook Ads conversietracking is een analytische dienst van Facebook, Inc. die gegevens van het Facebook advertentienetwerk koppelt aan acties die op deze Applicatie worden uitgevoerd. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

 

CONTACT OPNEMEN MET DE GEBRUIKER

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze Applicatie) Door zich in te schrijven op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de contactlijst van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard betreffende deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van uw inschrijving op deze Applicatie of na het doen van een aankoop. Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres.

 

CONTACTFORMULIER (DEZE APPLICATIE)

Door het contactformulier in te vullen met zijn gegevens, geeft de Gebruiker deze Applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere verzoeken zoals aangegeven in de koptekst van het formulier. Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam en achternaam.

 

COMMENTAAR OP INHOUD

Contentcommentaardiensten stellen Gebruikers in staat hun commentaar op de inhoud van deze Applicatie te geven en te publiceren. Afhankelijk van de door de Eigenaar gekozen instellingen kunnen Gebruikers ook anoniem commentaar achterlaten. Indien de door de Gebruiker verstrekte Persoonsgegevens een e-mailadres bevatten, kan dit worden gebruikt voor het verzenden van kennisgevingen van reacties op dezelfde inhoud. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen commentaren. Indien een commentaardienst voor inhoud van derden is geïnstalleerd, kan deze toch webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de commentaardienst is geïnstalleerd, zelfs wanneer Gebruikers de commentaardienst voor inhoud niet gebruiken.

 

RECHTSTREEKS BEHEERD COMMENTAARSYSTEEM (DEZE APPLICATIE)

Deze Applicatie heeft haar eigen interne contentcommentaarsysteem. Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres, gebruikersnaam en website.

 

WEERGAVE VAN INHOUD VAN EXTERNE PLATFORMS

Dit type service stelt u in staat om direct vanaf de pagina’s van deze Applicatie content te bekijken die gehost wordt op externe platforms en daarmee te interageren. Dit type dienst kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs wanneer Gebruikers er geen gebruik van maken.

 

GOOGLE FONTS (GOOGLE INC.)

Google Fonts is een dienst voor de visualisatie van lettertypen die wordt aangeboden door Google Inc. en die deze Applicatie in staat stelt dergelijke inhoud op haar pagina’s op te nemen. Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

GOOGLE MAPS-WIDGET (GOOGLE INC.)

Google Maps is een kaartvisualisatiedienst van Google Inc. die deze Applicatie in staat stelt dergelijke inhoud op haar pagina’s op te nemen. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

GRAVATAR (AUTOMATTIC INC.)

Gravatar is een dienst voor de visualisatie van afbeeldingen geleverd door Automattic Inc. die het mogelijk maakt dat deze Applicatie dit soort inhoud opneemt op haar pagina’s. Merk op dat indien Gravatar-afbeeldingen worden gebruikt voor commentaarformulieren, het e-mailadres van de commentator of delen daarvan naar Gravatar kunnen worden verzonden – zelfs als de commentator zich niet voor die dienst heeft aangemeld. Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

INSTAGRAM-WIDGET (INSTAGRAM, INC.)

Instagram is een beeldvisualisatiedienst die wordt geleverd door Instagram, Inc. en die deze Applicatie in staat stelt om dergelijke inhoud op haar pagina’s op te nemen. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

TYPEKIT (ADOBE SYSTEMS INCORPORATED)

Typekit is een door Adobe Systems Incorporated verleende dienst voor de visualisatie van lettertypen, die deze Applicatie in staat stelt om dergelijke inhoud op haar pagina’s op te nemen. Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

VIMEO VIDEO (VIMEO, LLC)

Vimeo is een dienst voor de visualisatie van video-inhoud die wordt geleverd door Vimeo, LLC en die deze Applicatie in staat stelt om dergelijke inhoud op haar pagina’s op te nemen. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

YOUTUBE VIDEO WIDGET (GOOGLE INC.)

YouTube is een dienst voor de visualisatie van video-inhoud die wordt geleverd door Google Inc. en die deze Applicatie in staat stelt dergelijke inhoud op haar pagina’s op te nemen. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

HOSTING EN BACKEND-INFRASTRUCTUUR

Dit soort diensten heeft tot doel Gegevens en bestanden te hosten die het mogelijk maken deze Applicatie te draaien en te distribueren, alsmede een kant-en-klare infrastructuur te bieden voor het uitvoeren van specifieke functies of onderdelen van deze Applicatie. Sommige van deze diensten werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is de werkelijke locatie te bepalen waar de Persoonsgegevens worden opgeslagen.

 

ONE.COM (ONE A/S)

DigitalOcean is een hostingdienst die wordt aangeboden door One A/S. Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

CONTACTEN BEHEREN EN BERICHTEN VERZENDEN

Dit soort diensten maakt het mogelijk om een database te beheren van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactinformatie om met de Gebruiker te communiceren. Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht door de gebruiker is bekeken, alsmede over de interactie die de gebruiker met het bericht heeft gehad, bijvoorbeeld door te klikken op links in het bericht.

 

MAILCHIMP (THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC.)

MailChimp is een dienst voor het beheer van e-mailadressen en het verzenden van berichten die wordt aangeboden door The Rocket Science Group, LLC. Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

BEHEER VAN ONDERSTEUNING EN CONTACTVERZOEKEN

Dit type dienst stelt deze Applicatie in staat om ondersteunings- en contactverzoeken te beheren die via e-mail of via andere middelen, zoals het contactformulier, zijn ontvangen. De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de informatie die door de Gebruiker in de berichten wordt verstrekt en het middel dat voor de communicatie wordt gebruikt (bijv. e-mailadres).

 

ZENDESK (ZENDESK)

Zendesk is een dienst voor het beheer van ondersteunings- en contactverzoeken die wordt aangeboden door Zendesk Inc. Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

REGISTRATIE EN VERIFICATIE

Door zich te registreren of te authenticeren, staan Gebruikers deze Applicatie toe hen te identificeren en hen toegang te geven tot specifieke diensten. Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen derden registratie- en authenticatiediensten leveren. In dat geval kan deze Applicatie toegang krijgen tot bepaalde Gegevens die zijn opgeslagen door deze diensten van derden, voor registratie- of identificatiedoeleinden.

 

DIRECTE REGISTRATIE (DEZE APPLICATIE)

De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks aan deze Applicatie te verstrekken. Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres, gebruikersnaam en diverse soorten Gegevens.

 

REMARKETING EN BEHAVIORAL TARGETING

Dit type dienst stelt deze Applicatie en haar partners in staat om te informeren, te optimaliseren en advertenties aan te bieden op basis van het gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker in het verleden. Deze activiteit wordt uitgevoerd door het bijhouden van Gebruiksgegevens en door het gebruik van Cookies, informatie die wordt overgedragen aan de partners die de remarketing- en behavioral targeting-activiteit beheren. Naast een opt-out die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kan de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies door een dienst van derden door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

 

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE (FACEBOOK, INC.)

Facebook Custom Audience is een remarketing- en behavioral targetingdienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Applicatie verbindt met het advertentienetwerk van Facebook. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en e-mailadres. Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt Out.

 

FACEBOOK REMARKETING (FACEBOOK, INC.)

Facebook Remarketing is een remarketing- en behavioral targeting-service die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Applicatie verbindt met het advertentienetwerk van Facebook. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt Out.

 

SPAM-BESCHERMING

Dit type dienst analyseert het verkeer van deze Applicatie, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat, met als doel dit te filteren van delen van het verkeer, berichten en inhoud die als SPAM worden herkend.

 

AKISMET (AUTOMATTIC INC.)

Akismet is een SPAM-beschermingsdienst die wordt aangeboden door Automattic Inc. Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

OPTIMALISATIE EN DISTRIBUTIE VAN VERKEER

Dit type service stelt deze Applicatie in staat om hun inhoud te distribueren met behulp van servers die zich in verschillende landen bevinden en om hun prestaties te optimaliseren. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt hangt af van de kenmerken en de manier waarop deze diensten worden uitgevoerd. Hun functie is het filteren van de communicatie tussen deze Applicatie en de browser van de Gebruiker. Gezien de wijdverspreide verspreiding van dit systeem, is het moeilijk te bepalen naar welke locaties de inhoud die Persoonsgegevens van de Gebruiker kan bevatten, wordt overgebracht.

 

CLOUDFLARE (CLOUDFLARE)

CloudFlare is een verkeersoptimalisatie- en distributiedienst die wordt aangeboden door CloudFlare Inc. De manier waarop CloudFlare is geïntegreerd betekent dat het al het verkeer door deze Applicatie filtert, d.w.z. de communicatie tussen deze Applicatie en de browser van de Gebruiker, terwijl het ook toestaat dat analytische gegevens van deze Applicatie worden verzameld. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies en verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

BEHEER VAN GEBRUIKERSDATABASE

Dit type dienst stelt de Eigenaar in staat om gebruikersprofielen op te bouwen op basis van een e-mailadres, een persoonlijke naam of andere informatie die de Gebruiker aan deze Applicatie verstrekt, alsmede om de activiteiten van de Gebruiker te volgen via analytische functies. Deze Persoonlijke Gegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen van sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan tonen en gebruiken om deze Applicatie te verbeteren. Sommige van deze diensten kunnen ook het verzenden van getimede berichten naar de Gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails op basis van specifieke acties die op deze Applicatie worden uitgevoerd.

 

INTERCOM (INTERCOM INC.)

Intercom is een door Intercom Inc. verleende dienst voor het beheer van Gebruikersdatabases. Intercom kan ook worden gebruikt als medium voor communicatie, hetzij via e-mail, hetzij via berichten binnen deze Applicatie. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookies, e-mailadres, Gebruiksgegevens en verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid.

 

DE RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt. In het bijzonder hebben Gebruikers het recht om het volgende te doen: Hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens. Bezwaar maken tegen de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens indien de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Meer details hierover vindt u in het desbetreffende onderdeel hieronder. Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten of gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt. Verificatie en rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en te verzoeken om deze bij te werken of te corrigeren. Beperking van de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan. Hun Persoonsgegevens te laten wissen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben het recht, onder bepaalde omstandigheden, om het wissen van hun Gegevens te verkrijgen van de Eigenaar. Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, deze zonder enige belemmering te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waaraan de Gebruiker deelneemt of op precontractuele verplichtingen daarvan. Een klacht indienen. De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

DETAILS OVER HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar toekomt of ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met hun specifieke situatie verband houdende grond aan te voeren ter rechtvaardiging van het bezwaar. De Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder een rechtvaardigingsgrond aan te voeren. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

 

HOE DEZE RECHTEN UIT TE OEFENEN

Alle verzoeken om de rechten van Gebruikers uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden ingediend en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

 

EIGENAAR EN DATA CONTROLLER

humbl

Populierenstraat 3
3560 Lummen

BE0711.767.687 

COOKIEBELEID

Deze Applicatie maakt gebruik van Cookies. Voor meer informatie en voor een gedetailleerde cookiemelding kan de Gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.

 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS JURIDISCHE STAPPEN

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt in de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of de daaraan gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar verplicht kan worden persoonsgegevens te openbaren op verzoek van overheidsinstanties.

 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

In aanvulling op de informatie in dit privacybeleid kan deze Applicatie de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

 

SYSTEEMLOGBOEKEN EN ONDERHOUD

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen waarin de interactie met deze Applicatie wordt vastgelegd (Systeemlogboeken) andere Persoonsgegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel gebruiken.

 

INFORMATIE DIE NIET IN DIT BELEID IS OPGENOMEN

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar. Zie de contactinformatie aan het begin van dit document.

 

HOE “DO NOT TRACK”-VERZOEKEN WORDEN BEHANDELD

Deze Applicatie ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken. Om te bepalen of een van de door haar gebruikte diensten van derden de “Do Not Track”-verzoeken honoreert, dient u hun privacybeleid te lezen.

 

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

De Eigenaar behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door haar Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of – voor zover technisch en wettelijk haalbaar – een bericht te sturen naar Gebruikers via alle contactinformatie waarover de Eigenaar beschikt. Het wordt ten zeerste aanbevolen deze pagina regelmatig te controleren, onder verwijzing naar de datum van de laatste wijziging die onderaan staat vermeld. Indien een Gebruiker bezwaar heeft tegen een van de wijzigingen in het Beleid, dient de Gebruiker het gebruik van deze Applicatie te staken en kan de Gebruiker de Eigenaar verzoeken de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het op dat moment geldende privacybeleid van toepassing op alle Persoonlijke Gegevens die de Eigenaar over Gebruikers heeft.

 

DEFINITIES EN WETTELIJKE VERWIJZINGEN PERSOONSGEGEVENS (OF GEGEVENS)

Alle informatie die direct, indirect, of in combinatie met andere informatie – inclusief een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

 

GEBRUIKSGEGEVENS

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze Applicatie (of diensten van derden die in deze Applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die deze Applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, etc. ), het land van oorsprong, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bv, de tijd die aan elke pagina binnen de Applicatie is besteed) en de details over het binnen de Applicatie gevolgde pad met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

 

GEBRUIKER

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

 

BETROKKENE

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

 

GEGEVENSVERWERKER (OF GEGEVENSTOEZICHTHOUDER)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

GEGEVENSCONTROLEUR (OF EIGENAAR)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Gegevensverwerkingsverantwoordelijke is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van deze Applicatie.

 

DEZE APPLICATIE

Het middel waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

 

DIENST

De door deze Applicatie verleende dienst zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

 

EUROPESE UNIE (OF EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

 

COOKIES

 

KLEINE GEGEVENSBESTANDEN DIE OP HET APPARAAT VAN DE GEBRUIKER WORDEN OPGESLAGEN.

 

WETTELIJKE INFORMATIE

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, indien niet anders vermeld binnen dit document. Laatste Update: 13 september 2021